Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Elke klant die ons een bestelling overmaakt, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een vertegenwoordiger, aanvaardt stilzwijgend de opgegeven algemene verkoopsvoorwaarden . Al onze offertes en verkopen geschieden volgens de onderstaande verkoopsvoorwaarden. Bijzondere verkoopsvoorwaarden – in strijd met de algemene – worden door ons schriftelijk vermeld in onze contracten. Alle voorwaarden afgesloten door tussenpersonen, zoals onze vertegenwoordigers, onze reizigers, onze agenten, enz… verbinden ons slechts nadat wij ze schriftelijk bevestigd hebben, zelfs indien wij voor voorgaande zaken zouden hebben nagelaten onze bevestiging in te zenden. De nietigheid van één of meer bepalingen impliceert niet automatisch de nietigheid van de overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Onze prijzen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbare stocks. De levertijden worden in offertes vermeld ten titel van inlichting: zij zijn niet gewaarborgd. De gebeurlijke vertragingen in de leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling van welke aard ook. De levertijd neemt aanvang na onze schriftelijke bevestiging van de bestelling.

 3. Onze prijzen zijn berekend per duizend stuks, los geladen op vrachtwagen of dekschip, vertrek aan onze fabrieken te Sint-Lenaarts. Alle taksen zijn ten laste van de koper. De betaling geschiedt contant tot een bedrag van 3.000,00 EUR zonder korting of per overschrijving naar keuze van de klant. De factuur is steeds betaalbaar te Sint-Lenaarts, tenzij anders vermeld.

 4. Indien onze facturen niet stipt betaald worden op de vervaldag die in principe opgenomen staat in de factuur en in elk geval maximaal 30 dagen na factuurdatum bedraagt, dan wordt het bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% met minimum van € 40.00 en dit ten titel van schadevergoeding. Facturen niet betaald op de vervaldag brengen eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 10% tot datum van algehele betaling van de factuur.

 5. De geleverde goederen blijven eigendom van Floren & Cie tot volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten en kosten door de koper.

 Bij laattijdige of niet-betaling kan Floren & Cie de geleverde goederen ten alle tijde terugvorderen.

 In geval de koper het goed verkoopt, heeft Floren & Cie recht op de koopprijs of de vordering tot betaling van de koopprijs. 

 In geval de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, heeft Floren & Cie recht op het nieuw tot stand gekomen goed. Indien bij de verwerking goederen van derden werden aangewend en wanneer blijkt dat de afscheiding onmogelijk is of economisch onverantwoord, dan heeft de verkoper recht op het goed dat het voornaamste is of, desgevallend, het goed dat de grootste waarde heeft.

 In geval de koper de geleverde goederen onroerend maakt door incorporatie, blijft het eigendomsvoorbehoud van Floren & Cie onverlet, op voorwaarde dat het eigendomsvoorbehoud is ingeschreven in het pandregister. De vermenging van de geleverde vervangbare goederen laat het eigendomsvoorbehoud onverlet.

 In geval van betaling door middel van cheques of wissels gebeurt de eigendomsoverdracht op de koper slechts na volledige kwijting van de hoofdschuld en de bijkomstige kosten.

  6. In geval van overlijden, onbekwaamheid, faillissement, staking van betaling, ontbinding of verandering van de contracterende maatschappij of firma, of bij in gebreke blijven van betaling, behouden wij ons het recht voor hetzij de verkoop te annuleren, hetzij de levering te schorsen, en in ieder geval zonder verwijl betaling te eisen van al de geleverde goederen.

 7. In geval van faillissement van de bezitter van de geleverde goederen, welke nog niet betaald zijn, vallen deze niet in massa van chirografaire schuldvorderingen, maar bestaat er een bevoorrechte schuldvordering ten onze gunste. Wij houden ons het recht voor hiervan onmiddellijk een volledige betaling ofwel teruggave van de goederen te eisen.

 8. Alle orders / overeenkomsten welke ten gevolge van overmacht in hoofde van Floren & Cie niet binnen de vastgestelde termijn uitgevoerd werden, worden naar keuze van Floren & Cie verlengd met de duur van de overmacht of ontbonden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. .

Worden als overmacht aanzien: het ontbreken van brandstoffen, werkkrachten, grondstoffen, onderbreking van het vervoer, verhoging van de invoerrechten, oorlog, oproer, mobilisatie, stakingen, overheidsmaatregelen en in het algemeen elk feit onafhankelijk van onze wil, dat de uitvoering van onze verbintenissen minstens tijdelijk onmogelijk maakt. De koper zal geen enkele schadeloosstelling kunnen eisen.

 9. De goederen worden verkocht, afgenomen en aanvaard ter plaatse waar onze stocks zich bevinden, hetzij op de fabriek, hetzij op de stapelplaatsen. Elke terugzending welke vooraf niet schriftelijk werd aangekondigd en door ons werd aanvaard, zal geweigerd worden.

 10. De goederen worden steeds vervoerd op risico van de bestemmeling, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming. Deze clausule geldt eveneens indien wij de goederen op het werk leveren, in welk geval de koper de gemakkelijke toegang van geladen vrachtwagens moet verzekeren en deze onmiddellijk door zijn zorgen doen afladen.

 11. De afmetingen, het gewicht en andere karakteristieken zijn slechts ten titel van inlichting opgegeven, zonder de volstrekte juistheid ervan te waarborgen. Al onze producten worden afgeleverd met een mogelijke afwijking in de afmetingen van 3% minder en 3% meer, tenzij anders overeengekomen. Monsters worden voorgelegd ter oriëntatie echter zonder de volstrekte gelijkheid te waarborgen met eventuele leveringen. Overigens gelden de voorschriften van het typebestek Nr 104 van het Ministerie van Openbare Werken.

 12. Als eerste keuze gevelstenen worden beschouwd alle stenen met minstens een goede kop en een goede strek. Op aanvraag van de klant kunnen wij een strengere sortering uitvoeren mits een verhoging van de basisprijzen op afspraak.

 13. Als tweede keuze gevelstenen worden bedoeld de stenen met 2 beschadigde koppen of 2 beschadigde strekken.

Deze prijzen worden bepaald op afspraak.

 14. Als eerste keuze gewone metselstenen en holle welfselstenen worden beschouwd alle voldoende gebakken stenen. Onvoldoende gebakken stenen worden beschouwd als tweede keuze en verbrande stenen als derde keuze.

 15. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld op het adres van de maatschappelijke zetel van Floren & Cie: (i) in geval van zichtbare gebreken, binnen de acht dagen na afhaling of levering van de goederen en (ii) ingeval van verborgen gebreken, binnen de acht dagen na het moment waarop het verborgen gebrek werd ontdekt of diende te worden ontdekt door de koper.

 De vordering naar aanleiding van het beweerde verborgen gebrek dient door de koper te worden ingesteld binnen één maand na melding van het verborgen gebrek aan Floren & Cie, bij gebreke waaraan de koper het recht verlies om enige schadevergoeding hiervoor te vorderen.

 Elke laattijdige melding door koper voor zowel een zichtbaar als verborgen gebrek heeft in elk geval tot gevolg dat de koper het recht verliest om enige schadevergoeding te vorderen voor enig gebrek.

 Verwerking van de goederen staat gelijk met aanvaarding ervan, ten gevolge waarvan klachten die Floren & Cie gemeld worden door de koper nadat een deel van de geleverde goederen reeds werd verwerkt, in elk geval laattijdig zijn en niet meer worden aanvaard.

 De aansprakelijkheid van Floren & Cie is (behoudens voor verborgen gebreken) beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Floren & Cie is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van order, winstderving, immateriële schade en bewerkingskosten.

 Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe/rechtstreekse schade is, waaronder (doch niet limitatief) begrepen: (i) gevolgschade, (ii) (puur) economische schade, (iii) winstderving, (iv) stilstand schade of productieverlies, (v) redelijk schadevergoeding, (vi) reputatieschade, (vii) gerechtskosten, (viii) redelijke advocatenkosten, (ix) administratieve kosten, (x) bedrijfsmanagement tijd, (xi) klachten / vorderingen van klanten van koper.

 De koper vrijwaart Floren & Cie voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan de aansprakelijkheid welke Floren & Cie jegens de koper heeft.

 16. In geval een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, komen Floren & Cie en de koper overeen het geschil te bespreken en in eerste instantie te overwegen het geschil geheel of gedeeltelijk minnelijk te regelen.

 In geval de contracterende partijen overeenkomen een geschil te onderwerpen aan een scheidsrechterlijke beslissing, zal elke partij binnen drie weken na vordering van de tegenpartij een scheidsrechter aanstellen. Het scheidsgerecht zal oordelen op grond van deze algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke overeengekomen leveringsvoorwaarden.

 17. Enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Floren & Cie zijn bevoegd in geval van een geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit of gerelateerd is aan de verkoop / levering van de goederen of de navolgende overeenkomst.

 Belgisch recht is van toepassing op deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle geschillen / betwistingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit of gerelateerd  zijn aan de verkoop / levering van de goederen of de navolgende overeenkomst.